Hoshin Kanri a Lean Management PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ćwiklicki Marek   
wtorek, 09 grudnia 2008 19:13

T.L. Jackson stwierdza, że „w sercu lean, six sigma i lean-six sigma jest ten sam wyjątkowy biznesowy system operacyjny: hoshin kanri”[1]. Oznacza to, że hoshin kanri, traktowane zazwyczaj jako metoda zarządzania strategicznego, znajduje zastosowanie nie tylko w systemach zarządzania jakością, ale także innych, w tym przypadku Lean Management. Celem niniejszego opracowania jest opis możliwości łącznego zastosowania hoshin kanri i Lean Management, bazując na przekazach dotyczących studiów przypadku firmy Toyota.

Odmienne interpretacje hoshin kanri

T. Jackson zauważa, że hoshin kanri może być postrzegane na różne sposoby. Na przykład jako: metoda strategicznego planowania, narzędzie zarządzania złożonymi projektami, system jakości uwzględniający tzw. „głos klienta” (Voice of the Customer) lub system zapewniający zyski[1]. Tymczasem w Polsce znane są jedynie fragmentaryczne ujęcia hoshin kanri, pochodzące głównie z prac S. Shingo[2]

 

Odmienną interpretację hoshin kanri w ramach Lean Management przedstawia G. Koenigsaecker. Autor ten traktuje hoshin kanri jako narzędzie Lean łączące praktyki doskonalenia ze strategią przedsiębiorstwa[3]. Dlatego Koenigsaekcer umieszcza rozpoczęcie działań typu hoshin kanri dopiero po ustaleniu celów. Jego zdaniem proces rozwinięcia polityki składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszy z nich to proces rocznego planowania, w którym określa się jakie strumienie wartości powinny być poprawione, w jakim tempie doskonalenie ma nastąpić i jakie wsparcie ze strony pracowników jest potrzebne. Koenigsaecker wskazuje w tym miejscu na proces catchball, w którym cele są rozwijane w dół. Drugim ważnym elementem są miesięczne spotkania, które odróżnia od innych zebrań tego typu to, że dotyczą kwestii udoskonaleń. Polega to na porównaniu rozwoju z przyjętymi planami według schematu rzeczywistej północy.

Według G. Koenigsaeckera powiązanie metody hoshin kanri z Lean Manegement występuje na poziomie koncentracji na elementach charakterystycznych dla Lean. Dotyczy to miar tzw. rzeczywistej północy (ang. True North Metrics), które w Toyocie są rozpatrywane w czterech głównych obszarach wymienionych w następującej kolejności: rozwój ludzi, jakość, cykl czasu, koszt/wydajność. Umieszczenie na szczycie czynnika ludzkiego nie jest przypadkowe. Umiejętności i motywacja pracowników są uważane za podstawę sukcesu. Rozwój ludzi jest mierzony przez bezpieczeństwo produkcji, zakres działań kaizen. Jakość rozpatrywana jest w kategoriach pomiaru klienta i jego lojalności. Obszar cyklu dotyczy czasu dostarczenia produktu do klienta. Pomiar kosztu koncentruje się na poprawie wydajności.[1] T.L. Jackson, op. cit., s. xii.

[2] M. Lisiński, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004, Z. Martyniak, Hoshin – japońska metoda zarządzania, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4, 1998, Z. Martyniak, Metoda HOSHIN, (rozdział) w: Martyniak Z., „Nowe metody i koncepcje zarządzania”, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002, Z. Martyniak, Metoda HOSHIN, (rozdział) w: Z. Martyniak, „Organizacja i zarządzanie - 70 problemów teorii i praktyki”, Wyd. Antykwa, Wyd. 2, 2001, Z. Martyniak, Założenia japońskiej metody zarządzania HOSHIN, „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości” pod red. M. Haffera i S. Sudoła, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, A. Matuszak-Flejszman, J. Łuczak, Metody i techniki zarządzania jakością kompendium wiedzy, Wydawnictwo: Quality Progress, 2007. Szersze ujęcie modelu hoshin kanri według S. Shiby można znaleźć w pracy M. Ćwiklickiego, Metoda hoshin kanri wg S. Shiby, „Problemy Jakości” nr 12, 2008

[3] G. Koenigsaecker, Strategy Deployment: Linking Lean to Business Strategy, “Manufacturing Engineering”, March 2006, 136, 3, s. 163-164.


[1] Jackson T.L., Hoshin kanri for the Lean Enterprise. Developing Competitive Capabilities and Managing Profit, Productivity Press, New York, 2006, s. xii.

Poprawiony: piątek, 30 grudnia 2011 09:20
 
Reklama
Projekt Hoshin Kanri by PixArtist.com, Powered by Joomla!